BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2238/TCT-DTTT
V/v: quản lý, hạch toán thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Sơn La

Ngày 8/5/2007 Cục thuế tỉnh Sơn La đã có công vănsố 363/CT-QLKK &KTT về vướng mắc trong khi thực hiện báo cáo thống kê thuphí không tính vào cân đối. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời nhưsau:

1. Quản lý thu phí, lệ phí:

Đối với khoản phí, lệ phí không tính vào cân đốingân sách quy định tại công văn số 486/TCT-DTTT đều là các khoản phí, lệ phí thuộcNSNN, nằm trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ, do đó công tác quản lý thu phí, lệphí phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP Nghịđịnh số 24/2006/NĐ-CP Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 và Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí, lệ phí, cụ thể:

1.1. Về tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý thu:

Tại Điều 4 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy địnhtổ chức, cá nhân được thu phí, lệ phí, bao gồm:

- Cơ quan thuế nhà nước; cơ quan hải quan;

- Cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơnvị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân cung cấp dịchvụ, thực hiện công việc mà pháp luật quy định được thu phí, lệ phí.

- Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩmquyền có thể ủy quyền việc thu phí, lệ phí.

1.2. Về cơ quan trực tiếp nhận tờ khai:

Tại Tiết c, Điểm 1, Khoản C, Mục IV của Thông tưsố 63/2002/TT-BTC quy định: “Nhận được tờ khai thu, nộp phí, lệ phí của tổ chức,cá nhân thu gửi tới, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tờ khai và thông báo chocơ quan thu phí, lệ phí về số tiền phí, lệ phí phải nộp, thời hạn nộp và chương,loại, khoản, mục, tiểu mục của mục lục ngân sách nhà nước quy định”. Do đó, cơquan Thuế là cơ quan trực tiếp nhận tờ khai phí, lệ phí của các tổ chức, cánhân.

1.3. Về quản lý chứng từ thu phí, lệ phí:

Cục Thuế có trách nhiệm phát hành, quản lý chứngtừ thu phí, lệ phí theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTCngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ in, phát hành,quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từthu tiền phí, lệ phí.

1.4. Về quyết toán số thu:

Cơ quan Thuế thực hiện quyết toán số thu theo biênlai, tổng số thu, số được để lại, số phải nộp ngân sách nhà nước theo đúng quyđịnh tại Tiết d, Điểm 1, Khoản C, Mục IV của Thông tư số 63/2002/TT-BTC Việc quyếttoán phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước thực hiện cùng thời gian với việcquyết toán ngân sách nhà nước.

2. Báo cáo thống kê số thu phí, lệ phí:

Cục Thuế thực hiện hạch toán, tổng hợp, lập các báocáo kế toán thuế, báo cáo thống kê thuế liên quan đến số thu phí, lệ phí theođúng hướng dẫn tại Quyết định số 259/QĐ-TCT ngày 17/3/2006 của Tổng cục trưởngTổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo thống kê thuế và kế toánthuế và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan, đảm bảo theo dõi đầy đủ, chitiết các khoản thu phí, lệ phí của NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Sơn La biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai