BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2367/TCT-DNNN
V/v: Hoá đơn thuế GTGT quá hạn

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời côngvăn số 187/CT-TTr ngày 26/2/2007 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc hoá đơn thuếgiá trị gia tăng (GTGT) quá hạn kê khai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáovà đề nghị của Cục thuế tỉnh Cà Mau thì: Công ty Khai thác & Dịch vụ thuỷsản Cà Mau thực hiện dự án đóng mới tàu Dịch vụ ST 122B Tân Thuận Cà Mau doCông ty Hồng Hà trúng thầu thực hiện. Sau khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sửdụng, ngày 25/12/2001 Công ty Hồng Hà đã xuất 2 hoá đơn GTGT cho Công ty Khaithác & Dịch vụ thuỷ sản Cà Mau, nhưng đến tháng 5/2002 đơn vị mới kê khaithuế và bị chậm thời hạn quy định.

Căn cứ hướngdẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/5/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hoá đơn GTGT kêkhai chậm. Hiện nay Cục Thuế tỉnh Cà Mau cũng chưa xác minh được bên bán hàngcho Công ty Khai thác & Dịch vụ thuỷ sản Cà Mau đã kê khai, nộp thuế đốivới hoá đơn kê khai trễ hạn hay chưa. Vì vậy Công ty Khai thác & Dịch vụthuỷ sản Cà Mau không đủ các điều kiện để được kê khai thuế GTGT đầu vào đốivới hoá đơn GTGT kê khai chậm so với thời hạn quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Cà Mau biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty KT & DVTS Cà Mau
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến