BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 4896/BHXH-CST
V/v thu hồi thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Theo quy định tại Điều 19 và Điều 39 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH  ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam: khi BHXH tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) chốt sổ BHXH cho người lao động thì phải thu hồi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, nếu thu thẻ BHYT kể từ khi người lao động có quyết định nghỉ việc đến khi có quyết định hưởng chế độ hưu trí thì người lao động không có thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

Người lao động khi có quyết định nghỉ việc để giải quyết chế độ hưu trí thì chưa thu hồi thẻ BHYT, khi người lao động có quyết định hưởng chế độ và nhận lương hưu thì BHXH cấp huyện thực hiện thu lại thẻ BHYT cũ và cấp thẻ BHYT mới. Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí chuyển sang cơ quan BHXH, đảm bảo cho người lao động được nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí trong vòng 30 ngày kể từ khi chốt sổ BHXH. Trường hợp người được hưởng chế độ hưu trí chưa nộp lại thẻ BHYT cũ thì chưa cấp thẻ BHYT mới cho đến khi nộp được thẻ BHYT cũ hoặc đến khi hết hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT cũ.

Để có căn cứ cấp thẻ BHYT kịp thời cho người lao động vừa nghỉ hưu, sau khi ra quyết định hưởng lương hưu, BHXH cấp tỉnh phải chuyển ngay cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng về BHXH cấp huyện.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: Thu, Chi, CSYT, KT, VP, GĐĐT;
- Lưu: VT, CST (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi