Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4886 TCT/NV6 NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIATĂNG

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 1084/CT-NV ngày 6/11/2001 của Cục thuế tỉnh Long An về việc giảm thuế GTGT tháng 1/2001trong trường hợp doanh nghiệp bị lỗ khi áp dụng mức khấu trừ thuế GTGT đầu vàotheo Nghị định 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ, Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại Công văn số 4543 TC/TCT ngày 18/5/2001 của BộTài chính thì trường hợp doanh nghiệp áp dụng mức khấu trừ theo quy định củaNghị định 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ mà bị lỗ thì được giảmthuế GTGT phải nộp của tháng 1/2001. Số giảm thuế nêu trên được xác định là tạmgiảm, khi có quyết toán năm sẽ xác định số giảm chính theo luật.

Theo quy định nêu trên thì việc giảm thuế GTGT phải nộp củatháng 1/2001 là số tạm giảm, khi quyết toán năm doanh nghiệp có lãi thì khôngthuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 28 Luật thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và đề nghị Cục thuếnghiên cứu kỹ Luật và các văn bản hướng dẫn để thực hiện theo đúng quy định.