Công văn

CÔNGVĂN

CỦABỘ TÀI CHÍNH SỐ 866-TC/TCTN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN CẤP KINH PHÍ ĐỂMAY SẮM TRANG PHỤC CHO CÁN BỘ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG

Kính gửi: - Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố.

- Ban chỉ đạo Quản lý thị trườngcác tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sở Tài chính các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện việc cấptrang phục khi làm nhiệm vụ cho lực lượng kiểm tra thị trường Trung ương và địaphương như quy định tại điều 8 Nghị định số 398/HĐBT ngày 6-12-1991 của Hộiđồng Bộ trưởng, Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương đã có công văn số 139/QLTT-TW ngày 5-5-1992 quy định về đối tượng được cấp phát trang phục, kiểu mẫu, tiêuchuẩn, chế độ quản lý và sử dụng trang phục.

Bộ Tài chính hướng dẫnviệc xét duyệt và cấp kinh phí mua sắm như sau:

1. Kinh phí mua sắm trang phục để cấp phát cho cán bộ, nhânviên kiểm tra thị trường thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đài thọ: Bộ Tàichính cấp cho Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương; Sở Tài chính cấp choBan chỉ đạo Quản lý thị trường địa phương và được tính vào cân đối ngân sáchchung của tỉnh.

2. Thủ tục xét duyệt, cấp kinh phí:

Hàng năm cùng với việc xây dựng kế hoạch kinh phí chi thườngxuyên, Ban chỉ đạo Quản lý thị trường các cấp căn cứ vào đối tượng được hưởngtiêu chuẩn được cấp phát, tính toán số lượng, chủng loại trang phục sẽ cấptrong năm để lập dự trù kinh phí (có chia theo quý) gửi cơ quan tài chính cùngcấp.

Cơ quan tài chính căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng được hưởngxét cấp kinh phí phù hợp với giá cả từng thời kỳ, với tinh thần tiết kiệm. Việcxét cấp kinh phí trên chỉ thực hiện khi cấp trang phục bằng hiện vật.

Kinh phí cấp để mua sắm trang phục cho cán bộ kiểm tra thịtrường các cấp được ghi vào chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lụcngân sách hiện hành.

3. Quyết toán kinh phí: hàng quý, năm, Ban Quản lý thịtrường các cấp căn cứ vào số lượng thực tế đã cấp phát để tổng hợp quyết toáncùng với báo cáo quyết toán chi thường xuyên. Cơ quan tài chính các cấp cótrách nhiệm duyệt quyết toán theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phảnánh về Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương để xem xétgiải quyết.