Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 168/BXD-VKT NGÀY 12 THÁNG 3NĂM 1991 HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

Kính gửi: -Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và các cơ quan khác trực thuộc Hội
đồng Bộ trưởng

- Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thnàh phố, đặc khu trực thuộc
Trung ương.

Ngày 4-7-1990 Bộ Xâydưng đã ban hành Thông tư số 167BXD/VKT hướng dẫn lập dự toán công trình xâydựng cơ bản. Trong quá trình thực hiện, từ cuối năm 1990 đến nay giá cả tăngnhanh và một số chính sách, chế độ được sửa đổi, bổ sung.

Để xác định đúng chiphí xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Bộ xây dựng hướng dẫn bổsung Thông tư số 167 BXD/VKT ngày 4-7-1990 về lập dự toán công trình xây dựngcơ bản như sau:

1. Bổ sung vào chi phí nhân công trong dự toán khoản trượtgiá sinh hoạt tính bằng 50% tiền lương cơ bản quy định tại Thông tư liên Bộ số16-TTLB ngày 5-11-1990 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Quyết định số 317/CT ngày 1-9-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng về chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các đơn vị kinh tếquốc doanh.

Cách đưa khoản bổ sung này vào dự toán theo hướng dẫn trongphụ lục kèm theo.

2. Điều chỉnh định mức chi phí chung đối với một số loạicông trình xây dựng và áp dụng từ ngày 01-01-1991:

- Công trình xây dựng bằng kết cấu thép giảm từ 8,5% xuống7%

- Công trình cầu lớn (sử dụng dầm thép hoặc dầm bê tông đúcsẵn) giảm từ 8,5% xuống 6%.

- Công tác đào, đắp đất thủ công công trình thuỷ lợi từ 23%lên 30%

- Công tác lắp máy (lắp đặt máy công nghệ) từ 10% lên 13,5%

- Đối với công trình đường dây tải điện: Bao gồm tất cả cácloại điện áp từ 0,4KV trở lên đều áp dụng định mức chi phí chung là 5% khôngvận dụng định mức lắp đặt máy điện ống trong nhà là 10%.

- Đối với một số loại công trình khác có sử dụng các loạibán thành phẩm có giá trị lớn (như dầm, tấm cọc, cột...) thì Bộ chủ quản cầnthống nhất với Bộ Xây dựng để hướng dẫn cụ thể cách tính chi phí chung củanhững loại công trình này để cho phù hợp với từng loại.

3. Đối với khoản lợi nhuận định mức:

Do đặc thù của sản phẩm xây dựng, nên trong dự toán xây lắpcác công trình xây dựng vẫn có khoản chi phí này và các tổ chức xây dựng đượcsử dụng để làm nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định hiện hành.

4. Đối với khoản lãi vay ngân hàng và chi phí lán trại thựchiện theo quy định của Thông tư Liên Bộ Xây dựng - Uỷ ban Kế hoạch nhà nước -Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lýxây dựng cơ bản 385-HĐBT.

- Bộ Xây dựng đề nghị các ngành, các địa phương hướng dẫnkịp thời các đơn vị trực thuộc điều chỉnh dự toán xây lắp theo hướng dẫn trên.

Những văn bản hướng dẫn của các ngành, địa phương trái vớiquy định trong văn bản này đều không có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghịcác ngành, các địa phương và các đơn vị cơ sở phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiêncứu giải quyết.

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNGHỢP DỰ TOÁN XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(kèm theo văn bản số 168BXD/VKT ngày 12 tháng 3 năm 1991
của Bộ xây dựng)

TT

Khoản mục chi phí

Các tính toán

Kết quả và ký hiệu

Công văn hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản1

2

3

4

5

Chi phí vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

Cộng chi phí trực tiếp

Chi phí chung

Thuế, lãi

Cộng giá trị dự toán xây lắp

Qj x Djvl + CLvl

P+ 0,5

Qj x Djnc (1 + )

2,18

Qj x DM

VL + NC + M

T x K

(T + C) x m

T + C + L

VL

NC

M

T

C

L

G

Ghi chú:

1. Qj: là khối lượng công tác xây lắp loại j;

2. DjVL; DjNC; DjM:là chí phí vật liệu, chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản hiệnhành của công tác xây lắp loại j, DjNC là chi phí nhâncông.

3. P: là tổng các khoản phụ cấp chưa tính trong đơn giá xâydựng cơ bản hiện hành của địa phương.

Trường hợp các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản các công trìnhtrọng điểm có hệ số chi phí tiền lương trong đơn giá khác với quy định chung(khác với hệ số 2,18 lần) thì khoản bổ sung trượt giá sinh hoạt tính bằng:

0,5 x NC

Công văn hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản


Hệ số nhân côngtrong đơn giá công trình

Trong đó: NC là chi phí nhân công trong đơn giá của côngtrình.

4. Trong chi phí máy thi công cũng được bổ sung khoản trượtgiá sinh hoạt vào tiền lương thợ điều khiển máy và đưa vào dự toán.

5. K: là tỷ lệ chi phí chung trong dự toán.

6. m: là mức thuế, lãi.