Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 209 TC/CĐTC NGÀY 11-2-1993
HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN NHÀ THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 188/TTG

Kính gửi : - Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan thuộc Chínhphủ

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể, Hộiquần chúng

- UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW

Thi hành Quyết định số 118/TTg ngày 27-11-1992 của Thủ tướngChính phủ về "giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương".Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Xây dựng đã có Thông tưsố 27-LB/TT ngày 31/12/1992 hướng dẫn thực hiện và Liên Bộ Tài chính - Xây dựngđã có Thông tư số 08 LB/TT ngày10/2/1993 hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụngtiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Bộ Tài chính hướng dẫn kếhoạch, nội dung chi trả khoản tiền nhà cho các đối tượng và thu tiền cho thuênhà ở như sau:

1. Việc thanh toán tiền nhà ở đưa vào lương cho các đốitượng quy định được thực hiện theo kế hoạch sau:

- Trong tháng 3/1993 thanh toán cho các tháng 11, 12 năm1992 cùng với trả tiền nhà ở của tháng 3/1993.

- Trong tháng 4/1993 thanh toán hết tiền nhà của tháng 1,2/1993 cùng với trả tiền nhà của tháng 4/1993.

2. Nguồn vốn đảm bảo việc chi trả tiền nhà ở nói trên ápdụng như sau:

- Đối với các đối tượng thuộc cơ quan đơn vị hành chính sựnghiệp ở Trung ương, lực lượng vũ trang hưởng ngân sách Trung ương, cơ quan đơnvị căn cứ vào đối tượng được hưởng, lậpdự toán gửi Bộ Tài chính để kiểm tra và thực hiện cấp phát từ NSTW cùng vớiviệc cấp kinh phí chi trả lương.

- Đối với các đối tượng nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức laođộng, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được hưởng tiền nhà ở, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội lập danh sách kiểm tra số lượng đối tượng và số tiềnđược hưởng của từng huyện (quận) tổng hợp gửi Sở Tài chính - Vật giá. Hai Sởthống nhất tài liệu báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tàichính để xem xét chính thức cấp phát kinh phí trả tiền nhà ở cùng với cấp phátcác khoản lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Trước tháng 3/1993 Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội làm kế hoạch với Bộ Tài chính để tạm ứng khoản cấp phátnày, kịp thời chi trả cho các đối tượng trên.

- Đối với các đối tượng được hưởng khoản tiền nhà ở vàolương thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp do địa phương quản lý, các đơn vịlập dự toán gửi Sở Tài chính - Vật giá địa phương kiểm tra tạm ứng NSĐP hoặctồn quỹ kho bạc để cấp phát kịp thời. Khoản cấp phát này các địa phương được sửdụng từ nguồn thu khấu hao cơ bản về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do địa phươngquản lý. Đối với phần chênh lệch còn thiếu, Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chínhcấp bù từ NSTW.

3.Các Bộ, các địa phương cần chỉ đạo các đơn vị quản lý,kinh doanh nhà khẩn trương thực hiện chế độ thu tiền cho thuê nhà ở theo cácquy định của Nhà nước kịp thời với việc chi trả tiền nhà ở vào lương nói tạiĐiểm 1 của văn bản này.

4. Chi trả tiền nhà vào tiền lương và thu tiền nhà theo giámới là một công việc hết sức phức tạp.Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổ chức hội, đoàn thể ở Trung ươngchỉ đạo các cơ quan tài chính, cơ quan KBNN, NHNN và các cơ quan liên quan khácở địa phương đảm bảo kiểm tra chặt chẽ và chuẩn bị đủ tiền mặt chi trả kịp thờitiền nhà vào tiền lương theo quy định trên và hướng dẫn các đơn vị quản lý,kinh doanh nhà thu đủ tiền nhà nộp vào KBNN. Đồng thời thực hiện việc quyếttoán khoản chi này theo quy định hiện hành.

Khi Nhà nước có thay đổi chính sách chế độ tiền lương, BộTài chính sẽ có hướng dẫn bổ sung điều chỉnh những quy định tại văn bản này chophù hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phảnánh về Bộ Tài chính để xem xét hướng dẫn bổ sung.