Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4531/TCHQ-GSQL
NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN
MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUI ĐỊNH TẠM THỜI KÈM QUYẾT ĐỊNH 980

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 10/10/2001 Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Bản qui định tạm thời về qui trìnhnghiệp vụ, mô hình tổ chức, bố trí nhân lực để triển khai thực hiện thí điểmcác Điều 28, 29, 30 và 32 của Luật Hải quan tại Hải quan Cảng Sài Gòn KV1 thuộcCục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Hải quan Cảng Hải phòng KVI và KVII thuộc CụcHải quan TP Hải phòng. Để triển khai thực hiện Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ đạtkết quả, Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm một số qui định kèm theo Quyếtđịnh 980/2001/QĐ-TCHQ như sau:

1. Về Thông báo thuế qui định tại các điểm c. Bước 3 Mục II; điểm b. Bước 5. Mục III;

Đội phó Đội thủ tục phụ trách khâu kiểm tra tính thuế hànghoá có trách nhiệm ký xác nhận trên Giấy thông báo thuế. Giấy thông báo thuếđược đóng dấu treo (dấu tròn đơn vị hành chính Hải quan cửa khẩu) ở góc bêntrái phía trên giấy Thông báo thuế;

2. Qui định tạm thời ban hành kèm Quyết định980/2001/QĐ-TCHQ đã qui định nguyên tắc đối với từng trường hợp cụ thể về thẩmquyền của người ký xác nhận thông quan là Phó chi cục trưởng (điểm d. Bước 2.Mục II; điểm b. Bước 3. Mục III) hoặc Đội phó đội thủ tục (Điểm f. Bước 3. MụcII; điểm d. Bước 4. Mục III và điểm f. Bước 5. Mục III). Trên tờ khai hải quan(HQ-99-XNK) tại ô 47 được đóng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan "Đã làm thủ tụchải quan" thay cho dấu tròn hành chính Hải quan cửa khẩu để xác nhận hànghoá đã thông quan.

3. Thời hiệu xác định tiêu chí các hành vi vi phạm pháp luậtvề hải quan của doanh nghiệp (2 năm) để quyết định hình thức miễn kiểm tra hànghoá tính thời điểm từ ngày đăng ký tờ khai trở về trước.

4. Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2001 thay thếQuyết định 383/1998/QĐ-TCHQ ngày 17/11/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan và các văn bản trước đây có nội dung qui định trái với Quyết định980/2001/QĐ-TCHQ và chỉ áp dụng tại Hải quan Cảng Sài gòn KVI thuộc Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh và Hải quan Cảng Hải phòng KVI và KVII thuộc Cục Hải quanTP Hải phòng.

Tổng cục thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.