Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 9514/TC-TCT
NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI Mà SỐ
MẶT HÀNG CỌC NHỰA DẠNG TẤM

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 3039/TCHQ-KTTT ngày 23/7/2001 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu mặthàng cọc nhựa dạng tấm; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (cóhiệu lực từ ngày 1/1/1999), Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu banhành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ Tài chính;Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phânloại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới; thì:

Mặt hàng cọc nhựa dạng tấm thuộc nhóm 3926, mã số 39269090,thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để Tổng cục Hải quan được biết.