BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0825/TM-XNK
V/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét thưởng xuất khẩu năm 2003

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các sở Thương mại (Sở Thương mại và Du lịch)
- Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 23.1.2003 Bộ Thương mại đã có công văn số 0302/TM-XNK thông báo về việc xét thưởng thành tích xuất khẩu năm 2002, nay căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Thương mại đề nghị sở Thương mại (hoặc Sở Thương mại và Du lịch) thông báo cho các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn gửi hồ sơ đề nghị xét thưởng về Bộ Thương mại.

1. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31.5.2003.

2. Các sở Thương mại (hoặc sở thương mại và Du lịch) kiểm tra- xác nhận các hồ sơ xét thưởng của các thương nhân trên địa bàn kịp thời, để các doanh nghiệp gửi Hồ sơ về Hội đồng xét thưởng đúng thời hạn quy định.

Rất mong sự hợp tác của các Sở.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu