ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/UBDT-PC
V/v đề nghị tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương tiến hành tự kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực, được ban hành từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016 có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Kết quả tự kiểm tra, xử lý và các văn bản quy phạm pháp luật (bản chính) liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc đề nghị Quí cơ quan gửi về Vụ Pháp chế của Ủy ban Dân tộc trước ngày 30/10/2016 để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Ch nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG,
PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Hải