BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1003 TCT/ĐTNN
V/v trả lời DN về c/s thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH KPMG

Trả lời văn bản không số ngày 11 tháng 02 năm 2004 của Công ty TNHH KPMG hỏi về vấn đề thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, trường hợp Công ty TNHH KPMG chuyển lợi nhuận của năm tài chính 2003 ra nước ngoài sẽ không phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Công ty phải lập Tờ khai chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư nêu trên, nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để công ty TNHH KPMG biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến