BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1176/TCHQ-KTTT
V/v mục lục Ngân sách Nhà nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 107/HQBD-NV ngày13/01/2009 của Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc khi thực hiện Quyết định 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống mụclục Ngân sách Nhà nước. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì Mục lục Ngân sách Nhànước ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 quy định toàn bộcác doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hạch toán vào Chương 151 "Các đơn vịkinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam" không phân biệt doanhnghiệp đó do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay cơ quan có thẩm quyền của địa phương cấpgiấy chứng nhận đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngđược biết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng