BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1188/TM-CSTNTN
V/v xây dựng chợ đầu mối nông sản - thực phẩm

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: UBND Thành phố Hải Phòng

Phúc đáp công văn số 834/CV-UB ngày13/3/2003 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đề nghị Bộ Thương mại giúp đỡ xây dựng chợ nông sản - thực phẩm - rau quả, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Việc phát triển mạng lưới chợ nói chung, chợ đầu mới nông sản nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và bức xúc hiện nay của ngành thương mại, một mặt nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán, tiêu thụ nông sản ngày càng tăng của các chủ thể sản xuất - kinh doanh cũng như của người tiêu dùng; mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hoá của nhân dân thông qua chợ. Vì vậy, Bộ Thương mại hoan nghênh và đồng tình chủ trương của UBND thành phố Hải Phòng về việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại đặc biệt là xây dựng các chợ tập trung đầu mối trên địa bàn Hải Phòng, trong đó có đặt vấn đề cùng Bộ Thương mại thí điểm hình thành chợ tập trung đầu mối về nông sản thực phẩm - rau quả.

- Hiện tại, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thương mại đang nghiên cứu, khảo sát để triển khai xây dựng một số mô hình tổ chức thị trường nội địa trên cả 3 miền. Trong mô hình đó có chợ tập trung đầu mối nông sản - thực phẩm, bên cạnh là kho bảo quản hàng hoá và điểm thông tin, hoạt động gắn kết với mạng lưới cửa hàng, các cơ sở đại lý, các HTXTM từ thành thị đến nông thôn, nhất là ở nông thôn. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng thí điểm chợ tập trung đầu mối tại một số tỉnh (trong đó có Hải Phòng) đang được Bộ Thương mại tính toán, cân nhắc dựa trên một số mặt hàng nông sản chủ yếu, khả năng thu hút nguồn hàng và chi phối thị trường, sức tiêu thụ, sự thuận tiện trong giao lưu hàng hoá giữa các vùng và cho xuất khẩu v.v... Khi có thể quyết định được về địa điểm xây dựng, Bộ Thương mại sẽ thông báo tới UBND tỉnh đề cùng phối hợp triển khai thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ