BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1504TCT/TS
V/v: Thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời Công văn số 148CT/TH-DTngày 15/4/2005 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc thu thuế nhà đất, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Nghị định số 94/CP ngày25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đấtvà Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất quyđịnh không thu thuế đất đối với:

“1. Đất được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền cho phép sử dụng vì lợi ích công cộng, phúc lợi xã hội hay từ thiệnkhông có mục đích kinh doanh và không dùng để ở như: Đất làm đường xá, cầucống, công viên, nhà văn hóa, sân vận động, đê điều, công trình thủy lợi,trường học (bao gồm nhà trẻ, mẫu giáo), bệnh viện (bao gồm cả bệnh xá, trạm xá,trạm y tế, phòng khám…), nghĩa trang, nghĩa địa.

2. Đất được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền cho phép dùng vào việc thờ cúng công cộng của các tổ chức tôn giáo,các tổ chức khác mà không sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc không dùng để ở,như: Các di tích lịch sử, đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ (đền, miếu, nhà thờ từvẫn phải nộp thuế đất)”.

Căn cứ quy định trên, các tổ chức,cá nhân đang sử dụng đất xây dựng các công trình (ngoài các công trình như quyđịnh trên) như đất làm nhà ở, nhà máy thủy điện… và nộp tiền thuê đất hàng nămtheo Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước đượcnhà nước giao đất, cho thuê đất và không phải nộp thuế nhà đất, nay được cơquan có thẩm quyền cho phép chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất (khôngphân biệt giao đất có thời hạn hay không có thời hạn) có thu tiền sử dụng đấtthì phải nộp thuế nhà, đất theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Yên Bái biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương