BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1544/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH V.P.S
 (Đ/c: KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/03/2009-VPS ngày16/03/2009 của Công ty TNHH V.P.S hỏi về thuế suất thuế GTGT và việc giảm thuếsuất thuế GTGT đối với dịch vụ bơm bê tông từ xe trộn đến nơi yêu cầu của côngtrình. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Mức thuếsuất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phầnA; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này".

Tại Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụdoanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn không có quy định dịch vụ bơm bê tôngthuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, dịch vụ bơm bê tông từ xe trộn bêtông tại chân công trình đến nơi yêu cầu của công trình áp dụng thuế suất thuếGTGT 10% và không thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH V.P.S được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương