Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 17 TC/NSNN NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ BIỂU MẪU KÈM THEO THÔNG TƯ
SỐ 114/2003/TT-BTC NGÀY 28/11/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

cơ quan Đảng, đoàn thể Trung ương.

- Văn phòng Quốc hội, Vănphòng Chủ tịch nước,

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhândân tối cao.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW.

- Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan, Khobạc nhà nước

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 114/2003/TT-BTC ngày28/11/2003 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp tổ chức thựchiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2004; do sơ suất trong khâu in ấn, nên mộtsố biểu mẫu chưa thật chính xác, Bộ Tài chính xin đính chính một số chỉ tiêutại mẫu đăng ký nhu cầu chi ngân sách nhà nước quý số 5c và các biểu mẫu số 1a,1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b và 3c kèm theo Thông tư số 114/2003/TT-BTC ngày28/11/2003 bằng các biểu mẫu mới đính kèm.


PHỤ LỤC

Kèm theo các mẫu 1a, 1b, 1c

(Kèm theo công văn số ........... ngày.......... của ...........)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị A

Đơn vị B

...

Tổng số

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng số

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

I. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí.

1. Số thu phí, lệ phí.

- ...

2. Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại

3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách

II. Dự toán chi NSNN

Tổng số chi

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.1. Chi thanh toán cá nhân

1.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

1.4. Các khoản chi khác

2. Quản lý hành chính

2.1. Chi thanh toán cá nhân

2.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

2.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

2.4. Các khoản chi khác

3. Nghiên cứu khoa học.

3.1. Chi thanh toán cá nhân

3.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

3.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

3.4. Các khoản chi khác

4....

(*) Nếu số đơn vị trực thuộcnhiều, có thể đổi chỉ tiêu theo cột hàng ngang thành chỉ tiêu hàng dọc;

(**) Trường hợp các đơn vịđược tổ chức ngành dọc thì biểu này chỉ lập đến đơn vị cấp II, đơn vị cấp IIđược uỷ quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngânsách trực thuộc.

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM.........

Đơnvị: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

Kèmtheo các mẫu số 2a, 2b, 2c

(Kèmtheo Quyết định số:.......... của ...........)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Tổng số

Chia ra

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

I. Tổng số thu, chi ngân sách phí, lệ phí.

1. Số thu phí, lệ phí.

- Học phí

- ...

2. Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại

- Học phí

- ...

3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách

II. Dự toán chi NSNN

Tổng số

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.1. Chi thanh toán cá nhân

1.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

1.4. Các khoản chi khác

2. Quản lý hành chính

2.1. Chi thanh toán cá nhân

2.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

2.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

2.4. Các khoản chi khác

3. Nghiên cứu khoa học

----------------

(*) Chi thanh toán cá nhân,chi thường xuyên phải bố trí đều theo từng tháng trong năm để chi theo chế độquy định. Việc phân bổ theo quý đối với các khoản mua sắm, sửa chữa lớn, chi sựnghiệp kinh tế căn cứ tiến độ thực hiện.

(**) Nếu là đơn vị thuộcngành dọc thì quyết định này do thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II ký theo uỷquyền của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I.


Kèm theo các mẫu số 3a, 3b, 3c

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM .......

Đơnvị: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

(Kèmtheo quyết định số ................. của ..........)

Nội dung

Số tiền

Tổng số

1. Loại .........

1.1 Chi thanh toán cá nhân

1.2. Chi nghiệp vụ chuyên môn

1.3. Chi mua sắm, sửa chữa lớn

1.4. Các khoản chi khác

2. Loại .......

- ......................


MẪU SỐ 5C

Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003PHÒNG.........

Số......./..... (ĐV)

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....... Ngày....... tháng........ năm...........

ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHI NSNN QUÝ ...... NĂM........

Kính gửi: - Phòng Tài chính

- Kho bạc Nhà nước huyện(thị) ....

- Căn cứ quy định củaLuật NSNN; Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư hướng dẫn số 59/2003/TT-BTC ngày23/6/2003 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ dự toán thu,chi ngân sách nhà nước năm... được giao theo quyết định số........ ngày.....của........

- Trên cơ sở tiến độtriển khai công việc của các đơn vị trực thuộc.

Phòng...... đăng kýnhu cầu chi ngân sách nhà nước quý ... năm ...... như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung chi

Tổng số

Tháng...

Tháng...

Tháng...

1. Loại...

- Mua sắm, sửa chữa lớn

- Các khoản chi khác

2. Loại .......

- ..................

Chi tiết các đơn vịtrong bảng kê kèm theo.

Đề nghị Phòng Tài chính, KBNN huyện, thị xã bố trí kinh phícho các đơn vị để thực hiện chi theo chế độ.

TRƯỞNGPHÒNG ......

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đơn vị SDNS (để biết)

- Lưu .....................

(*) Mẫu này áp dụng cho cácphòng, ban thuộc cấp huyện.

(**) Chỉ đăng ký những khoảnchi không có tính chất thường xuyên như mua sắm thiết bị, sửa chữa lớn; nhữngkhoản chi thường xuyên thực hiện theo dự toán và tiến độ thực hiện theo chế độquy định.

(***) Bản đăng ký này cácphòng, ban gửi Phòng Tài chính, KBNN huyện (thị xã,... ) trước ngày 25 của thángcuối quý trước.

CHI TIẾT NHU CẦU CHI NSNN QUÝ ..... NĂM .....

(Kèmtheo Công văn .... số ..... ngày ..... của ..........)

Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT

Tên đơn vị

MS ĐVSD

Loại chi

Nhóm mục chi

Tổng mức chi

Tháng ...

Tháng ...

Tháng ...

1

Đơn vị A

xxx

- Mua sắm, sửa chữa lớn

- Các khoản chi khác

2

Đơn vị B

xxx

- Mua sắm, sửa chữa lớn

- Các khoản chi khác

3

..............

(*) Chỉ đăng ký những khoản chi không có tínhchất thường xuyên như mua sắm thiết bị, sửa chữa lớn;

(**) Những khoản chi thườngxuyên (tiền lương, phụ cấp, chi phí nghiệp vụ chuyên môn...) đơn vị phối hợpKBNN nơi giao dịch để thực hiện theo dự toán và theo chế độ quy định.