BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/TCHQ /GSQL
V/v Phân loại hàng hoá NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH Thông tin kỹthuật Minh Anh.

Tổng cục Hải quan nhận đượccông văn số 080405/CV2 ngày 8/4/2005 của Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật MinhAnh do Vụ Chính sách thuế ( Bộ Tài chính) chuyển đề nghị hướng dẫn về việc ápmã số đối với mặt hàng sách khoa học dưới dạng băng vidio hay đĩa CD ghi hình,ghi tiếng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 85/2003/TT-BTCngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theodanh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì:

- Mặt hàng sách in, sách gấp,sách mỏng và các ấn phẩm tương tự thuộc nhóm 2901, nếu có nội dung là khoa họckỹ thuật để dùng cho giáo dục thì thuộc phân nhóm 4901.99.

- Mặt hàng băng, đĩa, đã ghi âmthanh hoặc ghi các hiện tượng tương tự khác thuộc nhóm 8524, nếu có nội dung làkhoa học kỹ thuật để dùng cho giáo dục có mã số 8524.1010.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chicục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá để được hướng dẫn. Cơ quan hảiquan sẽ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc và thực tế hàng hoá để xác định mã sốhàng hoá nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An