BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1977/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với Khu TMCN thuộc KKT CK Bờ Y

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: CụcHải quan Gia Lai Kon Tum

Trả lời công văn số 70/CHQGLKT ngày 24/01/2007 củaCục Hải quan Gia Lai Kon Tum về báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo quản lýKhu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Tổng cụccó ý kiến như sau:

1. Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 26/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan ápdụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum, tại điểm 5, mục I và điểm2 mục II Thông tư đã quy định cụ thể thủ tục hải quan tại Khu thương mại vàcông nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum thực hiện theo đúng quy địnhtại Thông tư 26/2006/TT-BTC nói trên của Bộ Tài Chính. Về quy trình thủ tục hảiquan đối với hàng hóa ra vào Khu thương mại và công nghiệp, Cục Hải quan thựchiện theo các quy trình nghiệp vụ của Tổng cục đã ban hành đối với từng loạihình xuất nhập khẩu hàng hóa.

Về đề nghị ban hành quy trình thủ tục riêng choKhu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, Tổng cục sẽ kiểmtra, khảo sát thực tế tại các khu kinh tế cửa khẩu để có cơ sở nghiên cứu banhành quy trình chung cho loại hình này.

2. Yêu cầu Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum làm việctrực tiếp với Ban quản lý Khu kinh tế thương mại và công nghiệp sớm hoàn thànhviệc xây dựng hàng rào cứng của Khu thương mại và công nghiệp ngăn cách với cáckhu chức năng khác thuộc của khu kinh tế cửa khẩu để đảm bảo yêu cầu công tácgiám sát quản lý của Hải quan theo quy định tại điều 11 Chương II quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 5/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về chính sách ưu đãi thuế đối với khách dulịch trong và ngoài nước: Thực hiện theo đúng quy định tại điều 14, Chương IIIQuyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 5/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầutính thuế, thu thuế đối với hàng hóa bán vượt định mức quy định.có biện phápquản lý chặt chẽ, đảm bảo bán đúng đối tượng và mức miễn thuế quy định.

Khu thương mại và công nghiệp Bờ Y chưa có hệthống máy vi tính nối mạng giữa Hải quan và doanh nghiệp, số lượng khách muahàng chưa nhiều, doanh nghiệp bán hàng chưa thể cập nhật đầy đủ và kịp thời vềthuế suất các mặt hàng để tự tính thuế, thu thuế đối với hàng hóa bán vượt địnhmức quy định. Vì vậy, trước mắt yêu cầu Chi cục Hải quan phối hợp với doanhnghiệp tính thuế, thu thuế phần vượt định mức quy định. Đồng thời Cục Hải quanGia Lai Kon Tum yêu cầu doanh nghiệp sớm xây dựng hệ thống máy vi tính nối mạngvới Hải quan để quản lý chặt chẽ hàng hóa bán cho các đối tượng nói trên vàhàng hóa ra vào Khu kinh tế cửa khẩu.

4. Đề nghị Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum báo cáorõ thêm về việc Công ty Cổ phần thương mại quốc tế đầu tư và phát triển MiềnTrung nhập hàng từ Trung Quốc qua kho ngoại quan Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, vìTân Thanh tỉnh Lạng Sơn không có kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Gia LaiKon Tum biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC); (Đã ký)
- Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu