BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 203/LĐTBXH-TL
V/v nâng ngạch lương cao cấp trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 2429/CV-EVN-TCCB &ĐT ngày 10/6/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương ngạch trong các doanh nghiệp và Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước thì việc nâng ngạch lương phải căn cứ vào yêu cầu công việc, chức danh, tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả thi nâng ngạch. Việc sắp xếp lương ngạch cao cấp phải căn cứ vào kết quả thi nâng ngạch và phải có sự thoả thuận của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

Trường hợp của Ông Đỗ Hùng Luân do chưa có kết quả thi nân ngạch nên chưa có căn cứ để Bộ Lao động-Thương binh và xã hội thoả thuận sắp xếp lương ngạch cao cấp.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời để Tổng công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng