THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/TTg-QHQT
V/v áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh Dự án nhiệt điện Mông Dương II theo hình thức BOT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Công Thương tại côngvăn số 1147/BCT-NL ngày 28 tháng 01 năm 2010 về kết quả đàm phán và áp dụng quyđịnh của pháp luật điều chỉnh Dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương II theo hìnhthức BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương IItheo hình thức BOT được tiếp tục áp dụng quy định của Nghị định 78/2007/NĐ-CPngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể vềxem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải