BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2232/TCT /CS
V/v Xác định chi phí điện thoại nhà riêng

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên giang

Trả lời công văn số 265/CT-TQD ngày 17/10/2002 của cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc xác định chi phí điện thoại nhà riêng trong chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào điểm 5a Mục III Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi phí dịch vụ mua ngoài được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: “Điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tiền thuê kiểm toán, tiền mua bảo hiểm tài sản phải có chứng từ, hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính,” Căn cứ vào quy định trên, khoản chi phí điện thoại nhà riêng cho giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nếu có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính và doanh nghiệp đã xây dựng định mức, có quy chế sử dụng, thanh toán cước điện thoại thì cơ quan thuế sẽ xác định cho tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc