Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 240/TCHQ-GSQL
NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT
CÁC VƯỚNG MẮC VỀ C/O

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổngcục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và ýkiến phản ánh của doanh nghiệp liên quan tới vướng mắc trong việc xác định xuấtxứ hàng hoá xuất, nhập khẩu. Để giải quyết các vướng mắc trên, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn và làm rõ thêm như sau:

1. Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu đã được quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hảiquan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư liên tịchsố 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan vàTTLT số 22/TTLT-BTM-TCHQ ngày 2/10/2001 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quanbổ sung, sửa đổi TTLT số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ; công văn số 2767/TCHQ-GSQL ngày15/6/2000 và công văn số 6571/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2003. Vì vậy, yêu cầu Cụctrưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt các đơn vị trực thuộc nghiêncứu kỹ các văn bản trên để xem xét giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyềnphân cấp và phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng C/O để gian lận xuấtxứ gây thất thu cho ngân sách.

2. Đối với mẫu C/O thông thường của các tổ chức cấp C/O củacác nước, do mẫu C/O thường khác nhau về thể thức và không theo mẫu chung nêncác tiêu chí ghi trên C/O cũng không giống nhau. Tuy nhiên, để được Hải quanchấp nhận C/O hợp lệ thì trên C/O phải có các tiêu chí đặc định được lô hàng cụthể và thể hiện rõ xuất xứ của lô hàng đó.

3. Đối với trường hợp C/O được viết tay, cơ quan Hải quankhông chấp nhận tính hợp lệ của C/O.

4. C/O doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan Hải quan thì khôngchấp nhận thay thế, sửa chữa (Các trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền phải báocáo Tổng cục để Tổng cục xem xét, giải quyết).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết, thực hiện.