Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 255 TCHQ-KTTT
NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2004 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ
HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua,Tổng cục hải quan nhận được công văn phản ánh những bất hợp lý khi xác định giátính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là tài sản di chuyển của các cá nhân, tổchức sau thời gian học tập, công tác tại nước ngoài khi hết nhiệm kỳ mang theovề nước. Về vấn đề này, Tổng cục hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Căn cứ thẩm quyền định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàngnhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số: 54/CP ngày 28/8/1993 của chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của BộTài chính.

Đối với hàng hoá nhập khẩu là tài sản di chuyển đã qua sửdụng của cá nhân, tổ chức sau thời gian học tập, công tác tại nước ngoài khihết nhiệm kỳ mang theo về nước nếu được phép nhập khẩu theo quy định thì giátính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá tạithời điểm nhập khẩu tương tự như hướng dẫn tại khoản i, điểm 1, mục II, phần BThông tư 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính áp dụng đối với hànghoá nhập khẩu đã đưa vào sử dụng tại Việt Nam phải truy thu thuế, nếu có đủ cácđiều kiện sau:

1. Phải có quyết định của cơ quan Nhà nước (bao gồm: Quốchội, Chính phủ, Việt kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, cácBộ, các cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố) cử đi công tác, làmviệc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn từ 3 năm trở lên.

2. Đối với tài sản di chuyển là ô tô, phải có đủ các điềukiện theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 27/2001/TTLB /BTM-TCHQ ngày06/12/2001 hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phimậu dịch.

3. Giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá tại thời điểm nhậpkhẩu được xác định theo kết quả giám định chất lượng hàng hoá của cơ quan nhànước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan hải quan nghi ngờ kết quả giám định thìtiến hành tái trưng cầu giám định theo quy định hiện hành để xác định chính xácgiá trị còn lại của hàng hoá.

Tổng cục hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thànhphố biết và triển khai thực hiện.