VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 258/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại văn bản số 8567/UBND-VPngày 21 tháng 12 năm 2007 về việc xin bổ sung thêm một điểm bắn pháo hoa tầmthấp vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 tại huyện Côn Đảo, căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chứcbắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của cácđịa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồngý Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thêm một điểm bắn pháo hoa tầmthấp, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày mồng Một Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 tạihuyện Côn Đảo.

Kinhphí tổ chức bắn pháo hoa không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức tốt việc bắn pháo hoa,bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KTTH, ĐP, NC,
Website CP;
- Lưu: VT, VX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản