BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 279TC/CSTC
V/v kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 5/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tổng công ty 91;

triển khai thực hiện Điểm 4, Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 5/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ nội vụ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Tổng công ty 91 thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện bản Kế hoạch gửi kèm theo công văn này trong phạm vi Bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương; Hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ nội vụ kết quả kiểm tra trong Quý I năm 2003;

2. Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp tiến hành kiểm tra ở một số Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và địa phương. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 91 có kế hoạch tổ chức thực hiện công văn này./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỂM 4, CHỈ THỊ SỐ 18/2002/CT-TTG NGÀY 05/09/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC.
(Kèm theo công văn số 279 ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Bộ Tài chính )

I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:

1. Kiểm tra việc sử dụng quỹ tiền lương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp nhà nước;

2. Thông qua việc kiểm tra lập lại trật tự, kỷ cương trong việc sử dụng, quản lý quỹ tiền lương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các địa phương và các doanh nghiệp nhà nước, phát hiện kịp thời những vi phạm trong quản lý sử dụng quỹ lương đặc biệt đối với các trường hợp vi phạm quy định về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

II NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Đối với cơ quan, đơn vị thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp:

- Tình hình sử dụng và quản lý quỹ tiền lương (nguồn ngân sách cấp, nguồn được để lại và các nguồn khác nếu có)

- Tình hình thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về vấn đề trả lương;

- Chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế thực tế của cơ quan hiện nay.

- Tình hình thực hiện nghỉ hưu đối với CBCC khi đến tuổi theo quy định của pháp luật, các tồn tại (nếu có).

2. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

- Tình hình sử dụng và quản lý quỹ tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước.

- Tình hình thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước;

- Số lao động trong danh sách trả lương của doanh nghiệp.

- Tinh hình thực hiện nghỉ hưu đối với viên chức quản lý doanh nghiệp khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, các tồn tại (nếu có).

III PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA.

- Các Bộ, ngành và địa phương, các tổng công ty 91 căn cứ vào nội dung của Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05/09/2002 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra và tiến hành kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng quỹ tiền lương trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

- Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp tiến hành kiểm tra tại một số Bộ, ngành, một số đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp.

IV THỜI HẠN THỰC HIỆN.

- Các Bộ, ngành, địa phương và các Tổng công ty 91 xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra đối với một số đơn vị, tổng hợp báo cáo về tình hình quản lý quỹ tiền lương, thu nhập đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc gửi Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ trong Quý I năm 2003.

- Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cuối Quý II năm 2003.