VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2834/VPCP-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao;
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tổ chức các hoạt động thích hợp,cụ thể và thiết thực nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và Ngày Quốc tế Hạnhphúc năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu:

1. Tổ chức các hoạt động nhân NgàyGia đình Việt Nam năm 2013 (ngày 28 tháng 6):

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchchỉ đạo, hướng dẫn Báo Văn hóa trong việc viết bài tuyên truyền về giá trị giađình và hạnh phúc gia đình Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan tổ chức tọa đàm về hạnh phúc gia đình trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếngnói Việt Nam; hướng dẫn các địa phương tổ chức tọa đàm về hạnh phúc gia đìnhtrên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệpphụ nữ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Báo Phụ nữ Việt Nam trong việc viết bàituyên truyền về gia đình hạnh phúc, tiêu biểu.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tổ chức tọa đàm tại địa phương về hạnh phúc gia đìnhtrên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức các hoạt động nhân NgàyQuốc tế Hạnh phúc năm 2014 (ngày 20 tháng 3);

a) Viện Hàn lâm Khoa học xã hộiViệt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Namvà các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất khái niệm hạnh phúc của người ViệtNam, bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủtrong tháng 10 năm 2013.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao,Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Namvà các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốctế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm2013.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm về hạnh phúcnghề nghiệp.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tổ chức tọa đàm tại địa phương về cộng đồng hạnhphúc.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng;
- Bộ Thông tin & TT;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Báo Văn hóa (thuộc Bộ Văn hóa TTDL);
- Báo Phụ nữ Việt Nam (thuộc TW Hội LHPNVN);
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, QHQT, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định