BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3020 TCT/NV2
V/v Thuế GTGT gia công XK

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24988/CT-HTr ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội gửi kèm công văn số 597/TCKH ngày 3 tháng 7 năm 2003 của Công ty Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ (Bộ Thương mại) hỏi về việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng gia công xuất khẩu. Vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ nhận gia công hàng xuất khẩu thông qua một đơn vị trực tiếp hợp đồng gia công với nước ngoài, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định tại tiết b khoản 1.3 mục III Thông tư 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính thì Công ty Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng gia công xuất khẩu. Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ không trực tiếp gia công hàng hoá cho nước ngoài mà ký hợp đồng giao lại cho các cơ sở kinh doanh trong nước gia công thì các cơ sở trong nước khi giao hàng phải lập hoá đơn GTGT theo thuế suất 10% cho Công ty. Khi xuất khẩu hàng hoá gia công cho nước ngoài, Công ty kê khai theo thuế suất 0% đối với tiền gia công do phía nước ngoài thông báo và được khấu từ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá gia công.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc