>> Tải Công văn số 3346/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính Phủ

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi: 1900.6162

---------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

Công văn Số: 3346/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính Phủ

V/v: hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 56/TTr-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2010 về việc phê duyệt Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện một dự thảo Nghị định, trong đó, một số điều khoản có thể nêu hai phương án, với chú giải kèm theo, sau đó đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 27 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trình Chính phủ vào Quý III năm 2010.

>> Xem thêm:  Khi nào sử dụng bản quyền mà không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bản quyền Tác giả, Bộ VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).NTH

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam