BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/KBNN-KTNN
V/v hướng dẫn thực hiện KTNN áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

Ngày 10/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thốngthông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Thông tư đã quy định các nộidung cơ bản, có tính nguyên tắc, ít có sự biến động về kế toán nhà nước áp dụngcho TABMIS. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình triển khaiTABMIS, Thông tư quy định Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các nội dungcụ thể, có tính nghiệp vụ về hạch toán kế toán phù hợp với quy trình nghiệp vụvà thực tế triển khai hệ thống.

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tàichính và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan đến quản lýNgân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước hướng dẫnthực hiện một số nội dung cụ thể về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, nhưsau:

1. Nội dung, phương pháp ghi chép và luân chuyển chứng từ kếtoán (Phụ lục II kèm theo).

2. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán (Phụlục III kèm theo).

3. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán(Phụ lục IV kèm theo).

4. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu (Phụ lục V kèmtheo).

Đề nghị Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện Thông tư số08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫnthực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách vànghiệp vụ Kho bạc (TABMIS) và hướng dẫn cụ thể tại Công văn này theo các phầnnghiệp vụ liên quan đến trách nhiệm được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thựchiện theo hướng dẫn cụ thể phù hợp với yêu cầu quản lý và quy trình nghiệp vụcủa hệ thống./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN - BTC;
- Dự án cải cách QLTCC;
- Các đơn vị thuộc KBNN;
- Lưu: VT, KTNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Trí

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

công văn số 388/KBNN-KTNN hiện kế toán nhà nước cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc 2013công văn số 388/KBNN-KTNN hiện kế toán nhà nước cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc 2013công văn số 388/KBNN-KTNN hiện kế toán nhà nước cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc 2013công văn số 388/KBNN-KTNN hiện kế toán nhà nước cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc 2013công văn số 388/KBNN-KTNN hiện kế toán nhà nước cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc 2013