BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/BNN-LN
V/v Chấn chỉnh việc quản lý chỉ đạo Dự án 661 theo Nghị quyết 73 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố có tham gia Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Căn cứ Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 10 từ ngày 17/10/2006 đến ngày 29/11/2006 về việc điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006 - 2010 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị Ban Điều hành Dự ántrồng mới 5 triệu ha rừng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:

1.Tổ chức, chấn chỉnh lại Ban điều hành dự án ở các cấp, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có tham gia Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Ban điều hành dự án của tỉnh do một Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm trưởng ban, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Phó ban và các thành viên là lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước tỉnh...

Củng cố, tăng cường các Ban quản lý Dự án 661 trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giúp việc cho Ban điều hành dự án. Chi cục Lâm nghiệp làm chức năng Ban quản lý dự án cấp tỉnh, Chi cục Kiểm lâm cử người tham gia Ban quản lý dự án cấp tỉnh và chịu trách nhiệm các nội dung khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ, đặc dụng; thực hiện việc quản lý nương rẫy, giao đất giao rừng và công tác khuyến lâm;

2.Trên cơ sở rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng, các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại các Dự án 661 trên địa bàn theo quy hoạch mới; lưu ý trong khi chờ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các diện tích trước đây là rừng phòng hộ, đặc dụng nay chuyển sang rừng sản xuất cần phải có cơ chế hưởng lợi để tiêp tục bảo vệ, chăm sóc và phân rõ trách nhiệm cho các chủ rừng và các cấp chính quyền, tránh tình trạng lợi dụng để phá rừng.

3.Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giáo dục nhân dân và các thành phần kinh tế tham gia phát triển, bảo vệ rừng, củng cố hệ thống báo cáo để năm vững diễn biến các hoạt động của dự án hàng tháng phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất và xây dựng chế độ báo cáo thống kê thường xuyên, kịp thời về Ban điều hành TW(Văn phòng thường trực Dự án 661).

4.Các tỉnh cần xây dựng cơ chế tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thựchiện dự án ở cở sở, tích cực phòng ngừa, sử lý kịp thời các vụ việc gây lãng phí, thất thoát và các hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, chấn chỉnh lại công tác tàichính, kế toán. Thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh, quyết toán, giải ngân kịp thời và theo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình tham gia dự án.

5.Trong thời gian chờ Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 661/TTg ,để triển khai kế hoạch sản xuất năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 114/BNN-LN ngày 12/01/2007 hướng dẫn suất đầu tư cho dự án 661 theo Quyết định 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ,trên cơ sở đó các tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để quyết định mức đầu tư thích hợp.

Căncứ kế hoạch Chính phủ giao cho các tỉnh năm 2007, các địa phương cần huy độngcác nguồn vốn thực hiện tốt các chỉ tiêu về trồng mới rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của dự án trong giai đoạn 2006 -2010 mà Nghị quyết Quốc hội đã đề ra.

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Chi cục Lâm nghiệp, các Ban quản lý dự án 661 cơ sở thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Quốc phòng ;
- Bộ Công an ;
- Cục LN, KL;
- Các Vụ: KH, KHCN, TC, PC, HTQT;
- Sở NN&PTNT;
- Chi cục LN, KL;
- Lưu: VT, VP661.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị