BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4279/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 883/CT-TTr ngày5/7/2010 của Cục Thuế tỉnh Long An về khấu trừ GTGT đầu vào và phân bổ chi phísử dụng chung đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượngvốn, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Về khấu trừ thuế GTGT đầu vàovới hoạt động chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng vốn:

Theo quy định tại điểm 6, điểm 7mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính,điểm 1.6 và điểm 1.7 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 củaBộ Tài chính, điểm 6 và điểm 8c mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính thì: “Chuyển quyền sử dụng đất” và “Hoạt độngchuyển nhượng vốn” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thuế GTGT của hànghóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụchịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vàocủa hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào đượckhấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuếđầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăngso với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

- Trường hợp doanh nghiệp có chuyểnnhượng cơ sở hạ tầng, nhà gắn với quyền sử dụng đất đã kê khai chịu thuế GTGTthì thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng được khấu trừ toànbộ. Trường hợp doanh nghiệp có chuyển quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng,nhà trên đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào phân bổtheo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chuyển quyền sử dụng đất với tổng doanh thu củahàng hóa, dịch vụ bán ra.

- Doanh nghiệp có hoạt động chuyểnnhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của hànghóa, dịch vụ phục vụ cho quản lý chung không hạch toán riêng được thì phân bổtheo tỷ lệ (%) giữa doanh thu hoạt động chuyển nhượng vốn so với tổng doanh thucủa hàng hóa, dịch vụ bán ra.

2. Về phân bổ chi phí sử dụng chungkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất độngsản và chuyển nhượng vốn của cơ sở kinh doanh:

Tại mục I phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuếtrong kỳ tính thuế xác định theo công thức sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

-

Chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế

+

Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

Tại điểm 1.2 mục IV phần C Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc xácđịnh chi phí đối với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:

“Các khoản chi phí được tính vàochi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất, chuyểnquyền thuê đất trong kỳ tính thuế phải tương ứng với doanh thu để tính thu nhậpchịu thuế”;

“Trường hợp cơ sở kinh doanh cóhoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau thì phải hạch toán riêng cáckhoản chi phí. Trường hợp không hạch toán riêng được chi phí của từng hoạt độngthì chi phí chung được phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu từ chuyển quyền sửdụng đất, chuyển quyền thuê đất so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh”.

Tại điểm 1 mục III phần D Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Thu nhập chịu thuế từ chuyểnnhượng vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh được xác định:

Thu nhập chịu thuế

=

Giá chuyển nhượng

-

Giá vốn của phần chuyển nhượng

-

Chi phí chuyển nhượng

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, cơ sởkinh doanh có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và hoạt động chuyển nhượng vốnthì phải hạch toán riêng các khoản chi phí của từng hoạt động. Khoản chi phíchung được phân bổ cho hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và hoạt động chuyển nhượngvốn theo tỷ lệ giữa doanh thu của từng hoạt động so với tổng doanh thu của cơsở kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Long An biết căn cứ tình hình cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫn thựchiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ TC;
- Vụ Pháp chế - TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam