VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Số: 4653/VPCP-PL

V/v sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Y tế;

- Bộ Tư pháp.

Để triển khai thực hiện kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 160-TB/TW ngày 04 tháng 6 năm 2008 và đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Công văn số 138/UBTVQH12 ngày 13/6/2008) về việc sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2008;

2. Bộ Y tế làm việc với Bộ Tư pháp bổ sung việc xây dựng Dự án Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2003 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi bổ sung Dự án nêu trên vào Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- TTg, các Phó TTg;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội,

- VPCP: BTCN,

các PCN Kiều Đình Thụ, PCN Trần Quốc Toản,

các Vụ: KGVX, TH,

- TTĐT;

- Lưu: VT, PL (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Kiều Đình Thụ