BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5931/BTC-TCHQ
V/v Thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel.
(D8, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 165/CVKS ngày 08/01/2008 củaCông ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel về việc miễn thuế nhập khẩu máytrò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/QH45 ; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Saukhi tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp của Công ty Liên doanh khách sạn TNHH HàNội Hotel đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép điều chỉnh số 411/GPĐC3 ngày 01/10/2003 nhập khẩu 65 máy trò chơi điện tử có thưởng; Công ty đã nhậpkhẩu miễn thuế 60 máy theo công văn số 3929/TM-XNK ngày 13/8/2004 của Bộ Thươngmại (nay là Bộ Công Thương), thì Công ty được nhập khẩu miễn thuế 05 máy tròchơi điện tử còn lại theo Giấy phép điều chỉnh số 411/GPĐC3 nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty Liên doanh kháchsạn TNHH Hà Nội Hotel được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (4).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An