BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 596TCT/DNK
V/v: hạch toán chi phí rủi ro trong sản xuất kinh doanh

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH An Bình
(27/5A Kha Vạn Cân, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 04- 01/CV-AB .05ngày 12/1/2005 của Công ty TNHH An Bình về việc hạch toán chi phí rủi ro trongkinh doanh khi xác định thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp giá trị hàng hóa nhậpkhẩu bị rủi ro của Công ty đã được Ủy ban trọng tài kinh tế Việt Nam bác yêucầu đòi bên nước ngoài bồi thường và khoản chi phí trọng tài, sau khi trừ cáckhoản bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của các tổ chứcbảo hiểm theo hợp đồng, nếu có), bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, giá trịthu hồi, giá trị và chi phí còn lại được tính trừ vào thu nhập chịu thuế trướckhi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Lưu VP (HC), DNK (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến