UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/UBND- VX
V/v đính chính văn bản

Hà Nam, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnhHà Nam ban hành Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 về quy định mức chi ngân sách đối với một sốlĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên kỹ thuật trình bày chưa phùhợp với luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004.

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004; Điều 30 Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Điều 8 Nghịđịnh số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:

Đính chính Điều 5 của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chingân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam như sau:

Đã viết: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”

Nay đính chính lại như sau: “Quyết định có hiệulực từ ngày 01 tháng 02 năm 2013”.

2. Nội dung Đính chính trên là một phần khôngthể tách rời của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Nam./.

Nơi nhận:
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh: CPVP, VX;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Văn Thắng