BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/TCHQ-GSQL
V/v Chuyển khẩu dầu diezel tại Vạn Gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh

Trảlời công văn số 1913/HQQN-GSQL ngày 16/11/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhvề việc chuyển khẩu dầu diezel tại Vạn Gia. Về việc này, Tổng cục hải quan có ýkiến như sau:

Theoquy định tại Điều 15 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ vàĐiều 38 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàngchuyển khẩu chỉ được phép đưa vào Kho ngoại quan, khu vực trung chuyển, khôngcó quy định hàng chuyển khẩu được đưa vào Khu chuyển tải Vạn Gia, đặc biệt mặthàng xăng dầu là mặt hàng nhạy cảm, nên cần cân nhắc kỹ. Do vậy, Tổng cục Hảiquan sẽ có ý kiến cụ thể sau khi tiến hành nghiên cứu khảo sát thực tế. Trongkhi chưa có quy định mới, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện theođúng quy định tại Điều 38 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tàichính.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh