Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 5892/VPCP-CCHC
NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2001 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC,
TINH GIẢM BIÊN CHẾ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ

Kính gửi: - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ về việc phê duyệt đề án rà soát, điều chỉnh chức năng,nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế của Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạchthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaVIII), Thủ tướng Phan Văn Phải có ý kiến như sau:

1. Chính phủ sẽ quy định thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máychính quyền địa phương sau khi Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửađổi) và Luật Tổ chức HĐND và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi). Trên cơ sở đó Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều chỉnh, sắp xếpmột cách cơ bản các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cho phù hợp.

Trước mắt, để thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg , Thủtướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chủ động chỉ đạo triển khai đề án của Uỷ ban nhân dân thực hiệnQuyết định số 207/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Ban chỉ đạo cảicách hành chính của Chính phủ thẩm định và kết luận, trên nguyên tắc là giữ ổnđịnh các đầu mối cơ quan chuyên môm thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương cho đến khi Chính phủ có quy định mới về cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyềnđịa phương. Việc điều chỉnh, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyệnthực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001của Chính phủ; riêng Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương thực hiện theo văn bản số 798/CP-CCHC ngày 31 tháng 8 năm 2001của Thủ tướng Chính phủ.

Trong trường hợp địa phương có nhu cầu thành lập mới cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đáp ứng yêu cầuquản lý bức thiết, thì UBND xây dựng đề án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

2. Ban Tổ chức, Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn cụthể các địa phương tổ chức triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thuộc thẩm quyền của Thủtướng theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.