Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 95/TBLS-CV
NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 1994 VỀ CÔNG TÁC MỘ,
NGHĨA TRANG LIỆT SỸ

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị cho việctriển khai công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ trong thời gian tới, Bộ yêu cầu cácđịa phương lưu ý một số công việc sau:

I- VỀ MỘ LIỆT SỸ:

1- Công tác khảo sát, tìm kiếm:

1.1- Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương xác định khuvực còn tập trung mộ liệt sỹ, chuẩn bị kế hoạch khảo sát để xác định số mộ cònphải quy tập.

1.2- Những phần mộ liệt sỹ do nhân dân phát hiện cần khẩntrương xác minh theo hướng dẫn của Bộ và tổ chức quy tập ngay.

1.3- Bộ sẽ hướng dẫn việc khảo sát mộ và hỗ trợ kinh phí chomột số địa phương làm thí điểm công việc này vào đầu năm 1994.

2- Những mộ mới được phát hiện nhất thiết phải được các cơquan, đơn vị đã công tác, chiến đấu trên địa bàn hoặc cơ quan quân sự địaphương xác nhận (bằng văn bản), sau đó:

2.1- Nếu là mộ lẻ thì việc quy tập phải tiến hành theo trìnhtự được quy tập tại Chỉ thị số 03/LĐTBXH-CT ngày 11/7/1992 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

2.2- Nếu là mộ tập thể, kể cả trường hợp biết tên hoặc khôngbiết tên các liệt sỹ, mà xét thấy không ảnh hưởng đến quy hoạch chung và đượcdư luận đồng tình thì xây đài tưởng niệm, không nên cất bốc về nghĩa trang liệtsỹ.

2.3- Khi quy tập, các địa phương cần thu thập đầy đủ cảnhững di vật của liệt sỹ.

2.4- Từ nay trở đi, những hài cốt liệt sỹ mới phát hiện cótên, có địa chỉ, các Sở tổ chức quy tập vào khu vực tạm trong nghĩa trang liệtsỹ, hoặc giữ gìn, bảo quản, đồng thời báo cáo danh sách về Bộ để hướng dẫn đưavề địa phương khi có quyết định của Chính phủ.

2.5- Khi tổ chức quy tập những phần mộ hoặc khu mộ mới pháthiện mà không tìm thấy hài cốt hoặc dấu tích gì về liệt sỹ thì phải lập biênbản, để có căn cứ kết luận là đến thời điểm đó công việc tìm kiếm (theo sự pháthiện) đã kết thúc.

3- Những phần mộ đã đưa vào nghĩa trang liệt sỹ:

3.1- Các địa phương cần tiến hành ngay việc xây vỏ mộ, đặtbia, vẽ sơ đồ mộ chí và đưa vào danh sách của nghĩa trang liệt sỹ. Các nội dungghi trên bia mộ phải theo đúng quy định (Phụ lục số 1).

3.2- Những mộ bị hư hỏng, những bia mộ không đầy đủ, hoặckhông chính xác các yếu tố (so với hồ sơ đang quản lý hoặc do đồng đội, giađình cung cấp bằng văn bản...) nhất thiết phải được bổ sung, sửa đổi kịp thời.

3.3- Những phần mộ đã quy tập vào nghĩa trang nhưng naykhông còn hài cốt (do gia đình đã di chuyển) đều phải tu sửa lại và ghi cụ thểvào danh sách mộ liệt sỹ của nghĩa trang liệt sỹ (ngày, tháng, năm di chuyển,người di chuyển (nếu biết)).

3.4- Những phần mộ không biết tên và địa chỉ:

- Có thể xây riêng từng mộ, gắn bia, trên bia khắc"quốc huy" và ghi "liệt sỹ chưa biết tên".

- Có thể đặt thành từng khu mộ (vẫn để riêng hài cốt) vàdựng bia tưởng niệm, nếu biết danh sách liệt sỹ, nhưng không xác định được cụthể từng hài cốt, thì dựng bia, ghi tên các liệt sỹ.

3.5- Những phần mộ do gia đình đang quản lý:

- Nếu gia đình yêu cầu thì tổ chức đưa vào nghĩa trang liệtsỹ và xây dựng vỏ mộ theo quy định chung.

- Nếu gia đình có nguyện vọng để lại, thì các Sở lập danhsách, báo cáo về Bộ có kế hoạch giải quyết kinh phí hỗ trợ xây vỏ mộ.

3.6- Các Sở phải khẩn trương hoàn thành việc lập danh sáchmộ liệt sỹ trên địa bàn - số mộ liệt sỹ đã được quy tập và báo cáo về Bộ trongquý I/1994, theo quy định tại Công văn số 3706/LĐTBXH-TBLS ngày 08/12/1992 củaBộ, và tổng hợp số liệu theo phụ lục số 2.

II- VỀ NGHIà TRANG LIỆT SỸ, ĐÀI TƯỞNG NIỆM:

1- Hiện nay, theo thống kê số hài cốt liệt sỹ chưa tìm thấyvẫn còn nhiều, nhưng thực tế khả năng phần mộ có thể quy tập được còn rất hạnchế. Vì thế, các địa phương cần có kế hoạch để hoàn thiện các nghĩa trang liệtsỹ đã có.

Những nghĩa trang liệt sỹ đã xây dựng với quy mô lớn, nhưngphần mộ liệt sỹ không nhiều thì cần quy hoạch lại cho phù hợp, tăng cường trồngcây xanh, cây cảnh trong nghĩa trang liệt sỹ.

2- Từ nay trở đi, không xây dựng thêm nghĩa trang liệt sỹ docấp xã, phường quản lý. Những nghĩa trang liệt sỹ hiện có, cần được quản lý, tusửa chu đáo.

3- Từng địa phương cần có kế hoạch để đến năm 1997 hoànthành việc xây dựng nghĩa trang liệt sỹ hoặc đài tưởng niệm liệt sỹ do cấphuyện, tỉnh, thành phố quản lý.

4- Mỗi nghĩa trang liệt sỹ phải có người quản lý để:

- Quản lý hệ thống sổ sách của nghĩa trang liệt sỹ

- Chăm sóc, bảo quản nghĩa trang liệt sỹ

- Hướng dẫn người tới thăm viếng.

Các sổ sách, tài liệu về nghĩa trang liệt sỹ phải được quảnlý chặt chẽ từ cơ sở. Mỗi khi có sự thay đổi người quản trang - Cơ quan quản lýtrực tiếp phải chỉ đạo việc bàn giao chu đáo, không để hư hỏng mất mát.

5- Khi có sự thay đổi trong nghĩa trang liệt sỹ, nhất làtình hình phần mộ, các Sở phải điều chỉnh lại trong danh sách quản lý ở từngcấp và báo cáo về Bộ.

III- VỀ BIA GHI TÊN LIỆT SỸ Ở Xà, PHƯỜNG:

1- Bia ghi tên liệt sỹ ở xã, phường, nguyên quán của liệt sỹvừa là công trình văn hoá, gắn liền với lịch sử và sự phát triển của đất nước,vừa ghi lại truyền thống cách mạng của địa phương, nhằm góp phần giáo dục lòngyêu nước cho nhân dân và các thế hệ mai sau.

Vì vậy bia ghi tên liệt sỹ phải được xây dựng bền đẹp, phùhợp với hoàn cảnh, phong tục tập quán và khả năng của từng địa phương, thể hiệntinh thần trọng thị đối với liệt sỹ.

2- Các Sở cần có kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việcxây dựng bia ghi tên liệt sỹ ở từng xã, phường. Cần đặc biệt quan tâm những nơicó nhiều liệt sỹ, những nơi cần góp phần vào việc ổn định tình hình, những nơicó truyền thống cách mạng...

IV- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cơ sở cần bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệmđể việc chỉ đạo được chặt chẽ và hoàn thành khối lượng công việc về mộ - Nghĩatrang liệt sỹ.

2- Với chức năng quản lý Nhà nước, cơ quan Lao động - Thươngbinh và xã hội các cấp có trách nhiệm quản lý toàn diện và chỉ đạo chặt chẽcông việc về mộ - nghĩa trang liệt sỹ theo đúng các quy định và sự chỉ đạothống nhất của Bộ (từ quy trình quy tập mộ, cung cấp danh sách mộ liệt sỹ, tổchức đi thăm viếng, lập kế hoạch kinh phí....).

3- Phải hết sức quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra kiểmtra, phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót trong công tác mộ - nghĩa trangliệt sỹ và thực hiện đúng những quy định về thông tin, báo cáo tình hình để Bộhướng dẫn, chỉ đạo được kịp thời.

Bộ yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công việc này. Trong quá trình thực hiện, phảnánh về Bộ những vấn đề cần tháo gỡ kịp thời nghiên cứu, giải quyết.

PHỤ LỤCSỐ 1

Những nội dung ghi tên bia gắn tại mộ liệt sỹ.

1- Những liệt sỹ mà quê quán còn đủ xã, huyện, tỉnh.

Liệt sỹ (1)

Nguyễn Văn X -Hồng Nam là xã

Sinh 15/10/1953 -Phù Tiên là huyện

Hồng Nam, Phù Tiên -Hải Hưng là tỉnh

Hải Hưng (1)

C...., D...., E....., F...

Hy sinh 07/12/1972

2- Những liệt sỹ mà quê quán không biết đủ 3 yếu tố về địadanh.

Liệt sỹ Liệt sỹ

Bùi Quang Y Phùng Quang H

Sinh 12/8/1952 Sinh 03/9/1950

Xã Hoàn Thắng Huyện Từ Liêm

Tỉnh Bình Định Hà Nội

C..., Đ..., E..., F... C...,Đ..., E..., F

Hy sinh 07/12/1972 Hysinh 05/7/1984


PHỤ LỤC SỐ 2

Báo cáo tổng hợp về tình hình mộ liệt sỹ.

Tỉnh:

Trong đó

Tổng hợp mộ liệt sỹ đang quản lý

Số có tên, có địa chỉ

Số chỉ có tên

Số chỉ có địa chỉ

Số không biết các yếu tố

Ghi chú

Số mộ ở trong nghĩa trang

Số gia đình quản lý


PHỤ LỤC SỐ 3

Các địa phương đã báo cáo mộ liệt sỹ:

STT

Tên địa phương

Số lượng

Ghi chú

1

Quảng Trị

2

Hà Giang

3

Thanh Hoá

4

Đồng Nai

5

Ninh Bình

6

Tiền Giang

7

Quảng Ninh

8

Bà Rịa - Vũng Tàu

9

Nghệ An

10

Cao Bằng


PHỤ LỤC SỐ 4

Các địa phương đã có đủ các huyện báo cáo về tình hình mộ vànghĩa trang liệt sỹ.

STT

Tên địa phương

Ghi chú

1

Bắc Thái

2

Bình Định

3

Bến Tre

4

Vĩnh Long

5

Đồng Nai

6

Hà Giang

7

Hà Bắc

8

Hải Hưng

9

Hoà Bình

10

Hà Tây

11

Hà Nội

12

Nam Hà

13

Tuyên Quang

14

Hà Tĩnh

15

Khánh Hoà

16

Kon Tum

17

Lạng Sơn

18

Ninh Bình

19

Quảng Ninh

20

Minh Hải

21

Quảng Bình

22

Sông Bé

23

Trà Vinh

24

Phú Yên

25

Thừa Thiên Huế

26

An Giang

27

Cần Thơ

28

Kiên Giang

29

Bình Thuận

30

Tây Ninh

31

Tiền Giang