Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4512/TCHQ-GSQL
NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC KIỂM TRA THỰC TẾ
HÀNG HOÁ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 2466/CHQTP-HQĐT ngày 18/9/2001 của Cục Hải quan TP.HCM về đề nghị miễn kiểm trathực tế hàng hoá thanh lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trừ mặthàng ô tô, xe máy), sau khi trao đổi trực tiếp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hoá chuyển mục đích sử dụng của các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tính đến thời điểm hiện tại, về cơ sở pháp lýđể Hải quan miễn kiểm tra thực tế hàng hoá là chưa có. Tổng cục Hải quan đangtrao đổi với Bộ Tài chính về nội dung của Thông tư 65 TC/TCT ngày 24/9/1997.Khi có trả lời chính thức của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫncụ thể. Trước mắt, Hải quan TP. Hồ Chí Minh vẫn thực hiện việc kiểm tra thực tếhàng hoá để đối chiếu với kết quả giám định. Qua kiểm tra nếu thấy:

- Về cơ bản, hàng hoá phù hợp với chứng thư giám định và hồsơ nhập khẩu thì căn cứ chứng thư giám định để làm thủ tục.

- Về cơ bản, hàng hoá không phù hợp với chứng thư giám địnhthì thực hiện theo quy định tại mục 3, phần V, Thông tư 45/2001/TT-BKHCNMT ngày25/7/2001 của Bộ KHCN&MT, Hải quan địa phương gửi văn bản trực tiếp về cácBộ, ngành quản lý chuyên ngành để tham khảo ý kiến, ý kiến của cơ quan quản lýchuyên ngành là ý kiến cuối cùng để các đơn vị giải quyết.

- Có nghi vấn về nguồn gốc không phải là hàng đã nhập khẩutrước đây của doanh nghiệp thì cần phải làm rõ để có cơ sở tiếp tục hoàn tấtthủ tục thanh lý hoặc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.HCM biết vàthực hiện.