CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 939 TC/HCSN NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1997
VỀ VIỆC KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
50 NĂM NGÀY TBLS

Kính gửi: - Các Bộ, các ngành, các cơ quan trung ương

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

- Các đoàn thể, Hội quần chúng ở Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đãcó Quyết định số 56/TTg ngày 28/1/1997 về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm ngàyThương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/1997); Để các Bộ, cơ quan Trung ương và cácđịa phương thực hiện cuộc vận động đạt kết quả, với tinh thần tiết kiệm, tránhphô trương lãng phí; Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí cho hoạt động kỷ niệm50 năm ngày Thương binh liệt sĩ như sau:

1- Tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị trong cả nước đềuphải tham gia cuộc vận động kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ với tinhthần thiết thực có tính quần chúng sâu rộng để ghi nhớ công lao của những ngườiđã hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hoạt động kỷ niệm 50 năm ngàyThương binh Liệt sĩ thuộc cấp nào tổ chức thì cấp đó đài thọ kinh phí trongphạm vi dự toán Ngân sách năm 1997 đã được Chính phủ giao cho các Bộ, cácngành, các địa phương.

2- Ngoài nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước đã được Chínhphủ giao trong Kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 1997, các Bộ, các cơ quan Trungương và địa phương, các tổ chức quần chúng cần huy động sự đóng góp từ thiện vàhảo tâm của cá nhân, các Doanh nghiệp, các tổ chức quần chúng, trong và ngoàinước để bổ sung kinh phí chi cho các hoạt động sau đây:

- Chăm sóc, nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách,làm nhà tình nghĩa, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi các giađình có công với cách mạng khi khó khăn ốm đau.

- Qui tập, xây vỏ mộ, nhà bia, đài tượng niệm, nghĩa trangliệt sĩ ở các xã, phường.

3- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì việctổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của Đảng và Nhà nước tại trungương, kinh phí đã được bố trí trong dự toán Ngân sách năm 1997 được Chính phủgiao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

4- Kinh phí chi cho hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thươngbinh Liệt sĩ được ghi vào mục 134 "chi khác" theo chương, loại, khoảncủa mục lục Ngân sách Nhà nước.

Nguồn kinh phí vận động được phải quản lý chặt chẽ, chi tiêutiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Toàn bộ kinh phí chi cho hoạt động kỷ niệm 50 năm ngàyThương binh Liệt sĩ (nguồn Ngân sách Nhà nước và huy động thêm) được hạch toánkế toán và quyết toán theo chế độ kế toán qui định tại Quyết định số 999/TC /QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính.