Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4609/TCHQ-KTTT
NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC Mà SỐ TÍNH
THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG "SA NHÂN"

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện Thông tưliên lịch Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan số 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ ngày 24/9/2001 về việc thực hiện giảm thuế nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từLào. Trong đó, theo Danh mục mặt hàng được giảm 50% thuế nhập khẩu thì mặt hàng"Sa nhân" thuộc nhóm 0908. Để thực hiện thống nhất trong toàn quốc,Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh l 803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Tham khảo chú giải Danh mục HS (nhóm 0908).

* Mặt hàng "Sa nhân" nhập khẩu có xuất xứ từ Lào,có đủ điều kiện được giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ thì theo "Danh mục các mặt hàng được giảm 50%thuế nhập khẩu thuộc nhóm 0908, mục "Riêng:+ Sa nhân", có thuếsuất thuế nhập khẩu 10% (mười phần trăm).

* Mặt hàng "Sa nhân" nhập khẩu nếu không có đủđiều kiện được giảm thuế nhập khẩu theo quy định lại Thông lư75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ thì thuộc nhóm mã số 0908.30.00, có thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

Quy định trên được áp dụng đối với các tờ khai hàng nhậpkhẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 24/9/2001 trở đi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.