Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 2385/LĐTBXH-TL NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀTHỰC HIỆN CHẾ ĐỘ B, C, K
THEO NĐ SỐ 23/1999/NĐ-CP

Kính gửi: - Bộ quản lýngành, lĩnh vực;

- Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tạo điều kiện chocác Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày15/4/1999 của Chính phủ và Thông tư số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày21/7/1999 về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trongthời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quânnhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 (gọitắt là chế độ B, C, K). Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5607/TC-HCSN ngày 18/6/2001, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Văn bản số 114/BTCCBCP-TL ngày 25/5/2001, Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 1926/BQP ngày6/7/2001, Bộ Công an tại Văn bản số 721/CV-BCA ngày 24/5/2001, Ban Tổ chứcTrung ương tại Văn bản số 108/CV-TCTW ngày 24/5/2001, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thựchiện như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng quy định tại điểm b, mục 1, phần I, Thôngtư số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 21/7/1999 của Liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ gồm cảcán bộ, sĩ quan và những người thuộc diện hưởng lương đi chiến trường B, C, Ktrước khi có chế độ tiền lương năm 1960; cán bộ thoát ly tập kết ra Bắc đi họcrồi trở lại chiến trường.

2. Giải quyết các vướng mắc cụ thể:

a. Đối tượng hy sinh từ trần trước năm 1975 không còn hồ sơlý lịch hoặc một số giấy tờ khác như giấy báo tử, bằng Tổ quốc ghi công... làmcăn cứ xác định, thống nhất mốc thời gian để tính hưởng chế độ như sau:

- Đối tượng được Đảng cử ở lại miền Nam lấy mốc từ tháng7/1954 đến ngày hy sinh, từ trần;

- Đối tượng đi chiến trường B, C, K lấy mốc từ tháng 1/1960đến ngày hy sinh, từ trần.

b. Những trường hợp được áp dụng:

- Đối với những người mất tích được công nhận liệt sỹ thìcũng thuộc đối tượng hưởng chế độ.

- Đối tượng thuộc diện những chế độ, có thời gian bị địchbắt tù đày, đã được xét hưởng chế độ tù đày thì thời gian bị tù đày cũng đượctính để hưởng chế độ B, C, K.

c. Những trường hợp không được áp dụng:

- Đối tượng thuộc diện hưởng chế độ đã hy sinh, từ trầnkhông còn thân nhân chủ yếu (bố đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con ruột, con nuôiđược pháp luật thừa nhận) thì không hưởng chế độ.

- Các trường hợp có vợ hoặc chồng hoặc con đã được Nhà nướcnuôi dưỡng ở miền Bắc thì không được hưởng chế độ.

d. Các vướng mắc, đề nghị khác Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội xin ghi nhận, tập hợp, nghiên cứu và trao đổi với các cơ quan liên quanxem xét, giải quyết.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn này chỉđạo các cơ quan chức năng thực hiện để giải quyết những tồn đọng trong phạm viquản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ảnh về Liên Bộ xemxét, giải quyết.