Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1192/TCHQ-KTTT
NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ GTGT
THIẾT BỊ NHẬP KHẨU TẠO TSCĐ

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 19/3/2001, Bộ Tàichính (Tổng cục Thuế) có công văn số 846 TCT/NV3 về việc: Thuế GTGT đối vớithiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ. Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn các đơn vị cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2000/TT /BTC ngày 31/5/2000; Thông tưsố 122/2000/TT /BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, thì: thiết bị, máy móc,phương tiện vận tải chuyên dùng loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhậpkhẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT.

Trường hợp đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị, máy móc chodoanh nghiệp để tại tài sản cố định thực hiện dự án theo kết quả đấu thầu nhưngđơn vị trúng thầu không trực tiếp nhập khẩu mà uỷ thác cho đơn vị khác nhậpkhẩu thì máy móc, thiết bị nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theoquy định trên, cơ sở nhập khẩu phải xuất trình với cơ quan Hải quan các hồ sơsau:

+ Thông báo trúng thầu của đơn vị có dự án đầu tư.

+ Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu ký giữa đơn vị trúng thầu vàđơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu.

+ Hợp đồng nhập khẩu của doanh nghiệp nhận nhập khẩu uỷ thácvới khách hàng nước ngoài.

+ Xác nhận hàng hoá nhập khẩu để tạo TSCĐ của Giám đốc doanhnghiệp sử dụng tài sản.

Các quy định khác về thủ tục hồ sơ thực hiện theo hướng dẫntại các Thông tư số 49/2000/TT /BTC ngày 31/5/2000 và số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và tổ chức thựchiện theo đúng quy định, nếu có gì vướng mắc phải phản ảnh ngay về Tổng cục Hảiquan (Cục KTTT- XNK) dể xem xét, chỉ đạo giải quyết.