Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 1160/CP-KTTH NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001
VỀ VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI
HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Công nghiệp,

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Tư pháp,

- Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế,

- Tổng cục Hải quan.

Xét đề nghị của BộThương mại tại Công văn số 2926/TM-XNK ngày 05 tháng 12 năm 2001 về việc ápdụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu; căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 về quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu thờikỳ 2001- 2005, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Hạn ngạch thuế quan là công cụ quản lý nhập khẩu bước đầuđược áp dụng, do vậy Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và các cơ quan hữu quan cần xửlý thận trọng và chặt chẽ các nguyên tắc về xác định danh mục hàng hoá chịu sựđiều chỉnh của hạn ngạch thuế quan; mức hạn ngạch thuế quan; mức thuế trong,ngoài hạn ngạch thuế quan và phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan. Trongquá trình điều hành, các cơ quan cần bám sát thực tiễn sản xuất, kinh doanh đểrút kinh nghiệm, điều chỉnh các nguyên tắc này cho phù hợp, nhằm đáp ứng lợiích của ta và phù hợp các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập.

2. Trước mắt, đồng ý áp dụng thí điểm hạn ngạch thuế quanđối với ba mặt hàng: muối, thuốc lá lá, bông. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành quản lý sản xuất và các cơ quan hữu quan xác định lượnghạn ngạch thuế quan, nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan đối với ba mặthàngnày; bàn thống nhất với Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế để xử lý cácvấn đề liên quan trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật và chuẩn bị tàiliệu đàm phán, gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, bảo đảm tính khả thi khiáp dụng hạn ngạch thuế quan.

Việc xác định mức thuế trong hạn ngạch và mức thuế ngoài hạnngạch thuế quan đối với các mặt hàng chịu sự điều chỉnh của hạn ngạch thuế quando Bộ Tài chính chủ trì bàn với các Bộ, ngành quản lý sản xuất và các cơ quanhữu quan để quyết định và công bố thực hiện theo luật định.

Căn cứ nguyên tắc nêu trên, Bộ Thương mại và Bộ Tài chínhchủ động xử lý công việc theo chức năng và quyền hạn được giao; chỉ báo cáo Thủtướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.