Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 341/CP-QHQT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2001
VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ DỊCH VỤ, GIÁ VÉ ĐI LẠI TRÊN CÁC
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM
ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ban Vật giá Chính phù (Công văn số 202/BVGCP-CNTDDV ngày 26 tháng 3 năm 2001); ý kiến của Bộ Tài chính (Công vănsố 3297 TC/CSTC ngày 11 tháng 4 năm 2001); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số2158 BKH/TC ngày 10 tháng 4 năm 2001); Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1072/GTVT-PC ngày 10 tháng 4 năm 2001) và Cục Hàng không dân dụng Việt Nam(Công văn số 459/CHK-TC ngày 06 tháng 4 năm 2001) về chính sách giá dịch vụ vàgiá vé đi lại trên các phương tiện giao thông vận tải áp dụng đối với ngườiViệt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quannghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2001 bổ sung,sửa đổi quy định về việc áp dụng chế độ giá dịch vụ, giá vé đi lại trên cácphương tiện giao thông vận tải đối với người Việt Nam ở nước ngoài về nước tạiQuyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủvề một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định nêu trên, đồng ý kéodài thời gian áp dụng quy định tại điểm 1 công văn số 1181/CP-QHQT ngày 25tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng giá dịch vụ, giá véđi lại trên các phương tiện giao thông vận tải đối với người Việt Nam ở nướcngoài về nước.

2. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phối hợp với Ban Vật giáChính phủ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2001bổ sung, sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 818/TTg ngày 13 tháng 12 năm 1995của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam và hoànthiện Đề án giá cước hàng không trên đường bay nội địa áp dụng thống nhất đốivới mọi đối tượng hành khách.

3. Bộ Văn hoá - Thông tin tổng hợp, báo cáo tình hình triểnkhai thực hiện việc trợ cấp cước phí vận chuyển sách, báo ra nước ngoài phục vụcông tác tuyên truyền đối ngoại. Trong năm 2001, việc trợ cấp cước phí vậnchuyển sách, báo nêu trên được tiếp tục thực hiện theo điểm 1 công văn số 697/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 2 năm 2000 của Văn phòng Chính phủ.