Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CỤCKTTT XNK - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5779/TCHQ-KTTT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀVIỆC ÁP Mà MẶT HÀNG
BĂNG VỆ SINH PHỤ NỮ

Kính gửi: - Công ty TNHH PROCTER& GAMBLE VN

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Trả lời Công văn số11/2001 ngày 27/11/2001 của Công ty TNHH Procter & Gamble về việc áp mã mặthàng Băng vệ sinh phụ nữ hiệu Whisper. Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) có ýkiến như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn cứ Côngvăn số 4204 TCT/NV3 ngày 19/10/2001 của Bộ Tài chính; Tham khảo Danh mục điềuhoà (HS), thì mặt hàng Băng vệ sinh phụ nữ được phân loại như sau:

- Loại băng vệ sinh bằng bột giấy, giấy nỉ xenlulo hoặc giấynỉ mỏng bằng sợi xenlulo thuộc nhóm 4818, mã số 48184010 hoặc mã số 48184090,thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 40% (Bốn mươi phần trăm), thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 40% (Bốn mươi phần trăm).

- Loại băng vệ sinh bằng mền xơ thuộc nhóm 5601, mã số56011000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 30% (Ba mươi phần trăm), thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 20% (Hai mươi phần trăm).

Việc áp mã, tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu căn cứ vàohồ sơ gốc và mặt hàng thực nhập, kết quả kiểm hoá, kết quả giám định và biểuthuế có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu.

Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để Công ty và CụcHải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.