CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 875-TC/TCT NGÀY 01 THÁNG 7NĂM 1991
VỀ VIỆC BAN HÀNH HOÁ ĐƠN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO
MẪU SỐ 02B/BH

Thi hành Quyết định số 54-TC/TCTngày 20-2-1991 về chế độ quản lý hoá đơn bán hàng của Bộ Tài chính theo cácNghị định của Hội đồng Bộ trưởng về việc "Bộ Tài chính thống nhất pháthành hoá đơn sử dụngtrong cảnước". Vừa qua một số địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh có phản ánhvề Bộ Tài chính đề nghị cho phát hành thêm loại hoá đơn kiêm phiếu xuất kho cótừ 4 đến 5 liên cho phù hợp với thực tế kinh doanh của cơ sở trong điều kiệnchưa có khả năng chuyển đổi sang cơ chế mới.

Để đáp ứng yêu cầu trên, Bộ Tàichính đồng ý tạm thời cho phát hành thêm loại hoá đơn kiêm phiếu xuất kho loại5 liên, ký hiệu 02B/BH theo mẫu đính kèm.

Việc ghi chép hoá đơn này được thựchiện theo đúng quy định tại Quyết định số 54-TC/TCT ngày 20-2-1991 của Bộ Tàichính. Đối với liên 4 và liên 5 chỉ sử dụnglưu hành trong nội bộ theo yêu cầu của từng cơ sở sản xuất kinh doanh màkhông có giá trị để thanh toán và vận chuyển hàng hoá trên đường.