Công văn

CÔNG VĂN

CỦA THANHTRA NHÀ NƯỚC SỐ 466-TTN NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 1991 VỀ VIỆC
BỔ NHIỆM CHÁNH THANH TRA TỈNH, THÀNH PHỐ

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

Thực hiện Pháp lệnh Thanh tra được Hội đồng Nhà nước công bốngày 1-4-1990, Thanh tra Nhà nước đã có công văn số 248-UBTTr ngày 22-5-1990hướng dẫn việc bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Việc chia một số tỉnh và sau Đại hội Đảng bộ vòng II của cáctỉnh, thành phố; Thanh tra Nhà nước đã nhận được văn bản đề nghị bổ nhiệm Chánhthanh tra của một số tỉnh, thành phố. Để đảm bảo thủ tục xét bổ nhiệm và miễnnhiệm Chánh thanh tra tỉnh, thành phố, nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh Thanh tra,Nghị định 244-HĐBT ngày 30-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng và Quy chế Thanh traviên ban hành kèm theo Nghị định 191-HĐBT ngày 18-6-1991 của Hội đồng Bộ trưởngThanh tra Nhà nước đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện 1 số điểm sau đây:

1. Trường hợp cần thay đổi các đồng chí hiện đang giữ chứcvụ Chánh thanh tra tỉnh, thành phố, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trao đổi vớiThanh tra Nhà nước trước khi có văn bản đề nghị chính thức.

2. Trường hợp cần điều động các đồng chí ở cơ quan Đảng,đoàn thể sang giữ chức vụ Chánh thanh tra, đề nghị UBND tỉnh, thành phố traođổi trước với Thanh tra Nhà nước. Sau khi được sự nhất trí của Thanh tra Nhànước, UBND tỉnh có quyết định điều động cán bộ và giao trách nhiệm quyền Chánhthanh tra tỉnh để điều hành công việc đồng thời có văn bản chính thức đề nghịTổng Thanh tra Nhà nước bổ nhiệm.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh, Phó thanh tra huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chánh, Phó thanh tra Sở, đề nghị UBND tỉnh,thành phố hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng Pháp lệnh Thanh tra, Nghị định244-HĐBT, các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Nhà nước về tinh thần của Công vănnày.