Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VIỆNTHI ĐUA KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC SỐ 24/TĐKT
NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 1995 VỀ VIỆC CẤP ĐỔI HIỆN VẬT
KHEN THƯỞNG BỊ MẤT, HƯ HỎNG

Kính gửi: - Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác

thuộc Chính phủ, các đoàn thểTrung ương.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ năm 1946 đến nay,Chính phủ và Nhà nước đã khen thưởng hàng triệu Huân, Huy chương bằng khen cácloại và kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công cho đồng bào chiến sỹ có thành tíchxuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trải quan thời gian,với nhiều lý do khác nhau có một số hiện vật khen thưởng đã bị mất mát, hưhỏng; ngày 15-11-1994 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6400/TCCP thông báochủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho cấp đổi lại các hiện vật khen thưởngtrên.

Để đảm bảo việc cấpđổi các hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng được chính xác, kịp thời; Viện thiđua và khen thưởng Nhà nước hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

1. Tất cả các hiện vật khen thưởng bao gồm: Huân, Huy chươngcác loại, kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công; bằng, giấy chứng nhận Huân, Huychương và bằng khen các loại do Chính phủ, Nhà nước khen thưởng (kể cả các hìnhthức khen thưởng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Namtrước đây) bị mất, hư hỏng có lý do xác đáng được chính quyền các cấp xác nhận,đều được xét để cấp đổi.

2. Các cá nhân, tập thể muốn cấp đổi hiện vật khen thưởngphải viết phiếu đề nghị cấp đổi ghi rõ lý do mất mát, hư hỏng có xác nhận củachính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý cán bộ và ghi đầy đủ cácnội dung theo như mẫu số 1 kèm theo, để cơ quan khen thưởng rà soát hồ sơ khenthưởng cũ, viết vào bằng và chứng nhận huân chương. Nếu là đổi lại hiện vậtkhen thưởng thì phải nộp kèm theo hiện vật cũ đã hư hỏng.

Việc ghi mẫu số 1 cần lưu ý phải ghi đúng với họ tên, quêquán (nếu là cá nhân) và tên đơn vị (nếu là tập thể) đúng với nội dung ghitrong bằng cũ; tránh ghi địa danh mới hiện nay. Phần người đề nghị ký tên; nếuđề nghị cho thân nhân cần ghi rõ họ, tên địa chỉ người đứng ra đề nghị.

Sau khi cá nhân hoặc tập thể đã kê khai đầy đủ các nội dungcủa mẫu số 1, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý cánbộ có thẩm quyền, cần gửi phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật đến: Bộ.......... hoặcUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, nơi trước đây đã trình khen thưởng.

Đối với các tỉnh, thành phố mới tách thì người kê khai chỉgửi mẫu số 1 đến một tỉnh, thành phố xét thấy thuận lợi nhất.

Việc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơquan quản lý cán bộ là xác nhận về lý do mất hiện vật, hoặc xin đổi lại hiệnvật khen thưởng và xác nhận chữ ký của người kê khai.

Người kê khai phải hoàn thoàn chịu trách nhiệm trước phápluật về những lời khai của mình.

3. Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, ngành, đoàn thểtrung ương và tỉnh, thành phố.

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, ngành đoàn thểtrung ương và các tỉnh, thành phố phải đề cao trách nhiệm trước khi báo cáo vềThủ trưởng Bộ, ngành và Chủ tịch tỉnh, thành phố ký công văn đề nghị Nhà nướccấp đổi hiện vật khen thưởng.

Soát xét kỹ các phiếu đề nghị của các cá nhân và tập thể đốichiếu với các hồ sơ lưu về khen thưởng trước khi tổng hợp danh sách theo mẫu số2 và số 3 (kèm theo).

Tổng hợp báo cáo danh sách theo mẫu số 2 và mẫu số 3 phảichính xác; trong mỗi hạng phải sắp xếp theo thứ tự thời gian ký quyết định khenthưởng.

những nơitách tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng 2 tỉnh mới cần đề cao tinhthần hợp đồng công tác, phối hợp chặt chẽ, có biện pháp cụ thể để tổng hợp danhsách trình đổi, cấp lại, đổi hiện vật khen thưởng được chính xác, tránh trùnglặp, tránh bỏ sót và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân.

4. Thủ trưởng các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Chủ tịchUỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đặc khu trực thuộc Trung ương phải có côngvăn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, qua Viện thi đua và khen thưởng Nhà nước đềnghị cấp đổi hiện vật khen thưởng theo đúng mẫu số 4 kèm theo và các danh sáchtheo mẫu số 2 và số 3.

Các tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào gửi côngvăn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng về văn phòng 2 của viện tại 28 TrươngQuốc Dung, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Các Bộ, ngành đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố cònlại gửi công văn về văn phòng Viện thi đua và khen thưởng Nhà nước tại 103 phốQuán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hàng năm, Viện thi đua và khen thưởng Nhà nước nhận hồ sơ đềnghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của các Bộ, ngành đoàn thể trung ương và cáctỉnh, thành phố một đợt từ 01-10 đến 30-11.

Sau khi nhận được thông báo của Viện về kết quả cấp đổi hiệnvật khen thưởng, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các Bộ, ngành, đoànthể Trung ương, các tỉnh, thành phố nhận bằng về viết, đi đóng dấu và nhận huânchương... về để cấp đổi lại cho các đối tượng.

Trên đây là một số hướng dẫn cụ thể của Viện, trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc các Bộ, ngành các địa phương cần kịp thờitrao đổi với Viện để giải quyết công việc được thuận lợi.